EuroAutokar - bilety autokarowe

Regulamin 1.2

obowiązuje od dnia 18.10.2023

REGULAMIN ver. 1.2 (obowiązuje od dnia 18.10.2023)

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa prawne zasady i reguły korzystania z „Systemu rezerwacji” usług podmiotów trzecich oferowanych poprzez serwis EuroAutokar oraz w ramach Call Center, tj. usług: Rezerwacji i Zakupu Biletów Autokarowych.
  2. Właścicielem i operatorem systemu jest TravelTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-864, przy ul. prof. M. Życzkowskiego 20, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258229, NIP 675-13-45-369, REGON: 120268474, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tel. 12 345 16 63 (opłata zgodna z taryfą operatora), oferujący Użytkownikom końcowym usługi w zakresie informacji i rezerwacji podróży – zwany dalej TravelTECH.
  3. Korzystanie z Systemu Rezerwacji oraz Call Center dostępnego pod numerami telefonów oraz adresem poczty elektronicznej wskazanych w serwisie EuroAutokar, jest możliwe pod warunkiem akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Akceptacja ta jest jednocześnie oświadczeniem woli i pociąga za sobą prawne zobowiązania pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem systemu.
  4. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania niniejszego Regulaminu, jego odtwarzania, kopiowania i utrwalania z wyłączeniem możliwości jego komercyjnego użycia.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do wykorzystania Systemu Rezerwacji i/lub Call Center.
  6. Rezerwacja i zakup poszczególnych usług oferowanych przez podmioty trzecie, a dostępnych w Systemie Rezerwacji, jest operacją jednostkową i podlega warunkom, regulaminom i przepisom określonym przez te podmioty.
 2. SŁOWNIK POJĘĆ

  1. Użytkownik – osoba korzystająca z Systemu Rezerwacji i/lub Call Center. Użytkownik może być także określany jako Pasażer, Klient, Odbiorca.
  2. Serwis EuroAutokar – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://www.euroautokar.pl wraz z innymi domenami będącymi własnością TravelTECH, udostępniający informacje na temat transportu zbiorowego.
  3. System Rezerwacyjny – element serwisu Euroautokar, umożliwiający rezerwację i zakup biletów autokarowych wybranych przewoźników.
  4. Przewoźnik – polskie lub zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe, wykonujące licencjonowany przewóz osób na terenie Polski lub innych krajów.
  5. Elektroniczny instrument płatniczy – każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego, przelew onlne lub karta płatnicza.
  6. Karta płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy, pozwalający na jednoznaczną identyfikację wydawcy oraz upoważnionego posiadacza, uprawniający do dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu – także do dokonania zapłaty z wykorzystaniem kredytu, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385, 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289, 1567 z późn zm.).
  7. Operator płatności – podmiot zewnętrzny, uprawniony i zajmujący się przetwarzaniem danych w celu umożliwienia dokonania płatności za pomocą elektronicznych instrumentów płatniczych lub karty płatniczej.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z SERWISU EUROAUTOKAR I W SZCZEGÓLNOŚCI SYSTEMU REZERWACJI

  1. Użytkownik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań, a także że jest świadom odpowiedzialności za własne czynności wynikające z korzystania z Systemu Rezerwacyjnego.
  2. Użytkownik oświadcza, iż korzysta z Systemu Rezerwacyjnego w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność, a w przypadku działania w imieniu osoby trzeciej, że posiada ważne w świetle prawa upoważnienie i ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez upoważnienia lub z przekroczeniem jego granic.
  3. Użytkownik oświadcza, iż będzie korzystał z Systemu Rezerwacji osobiście i bezpośrednio wyłącznie w celu i zakresie zakupu biletu oraz złożenia rezerwacji i zakupu dostępnych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, a także innych dostępnych w serwisie usług wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań pozaprawnych. W szczególności zabronione jest:
   1. pobieranie (w tym także automatyczne), dalsze rozpowszechnianie w dowolnej formie i dowolnym kanałem, przetwarzanie w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie EuroAutokar,
   2. używanie Systemu Rezerwacji lub prezentowanych w nim treści w jakimkolwiek celu niezwiązanym z planowaną podróżą,
   3. podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do przeciążenia Systemu Rezerwacyjnego, łamania i obchodzenie wprowadzonych w systemie zabezpieczeń,
   4. modyfikowanie, fałszowanie danych czy dokumentów na jakimkolwiek etapie procesu rezerwacji, zakupu i płatności.
  4. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika nieprawdziwymi danymi, dokonywanie rezerwacji z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego upoważnienia oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane usługi przy użyciu m.in. fałszywej lub cudzej karty kredytowej bez upoważnienia. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania.
 4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  1. TravelTECH informuje, że nie gwarantuje iż wyniki uzyskane i prezentowane Użytkownikowi w procesie wyszukiwania są aktualne i przedstawiają opcje możliwe do rezerwacji i/lub zakupu. Jednocześnie zwraca uwagę, iż w Systemie Rezerwacyjnym, a także w innych systemach wyszukiwania biletów należących do podmiotów trzecich, mogą pojawiać się inne oferty usług analogiczne do wyszukiwanych przez Użytkownika. Uzyskanie wyników wyszukiwania, do chwili zakupu wybranej oferty (tj. rezerwacji usługi i jej opłacenia w Systemie Rezerwacji) nie stwarza po żadnej ze stron obowiązku zawarcia umowy pośrednictwa w zakresie zakupu biletu lub zakupu innych usług u podmiotów realizujących usługi prezentowane w Systemie Rezerwacyjnym.
  2. Stronami umowy przewozu lub wykonania jakiejkolwiek innej oferowanej poprzez System Rezerwacyjny usługi jest zawsze konkretny Przewoźnik oraz Użytkownik. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi ponoszą zawsze konkretni przewoźnicy, wobec których, w zależności od przewoźnika TravelTECH działa w imieniu i na rzecz lub jako pośrednik w procesie rezerwacji i zakupu. Nazwa przewoźnika jest udostępniana Użytkownikowi każdorazowo w trakcie procesu rezerwacji, przed momentem finalnego zakupu jak i po w rezerwacji oraz na wystawionym bilecie. Realizacja usługi oraz rozpatrzenie procedury reklamacyjnej podlega ogólnym warunkom przewoźników, wskazywanych w trakcie procesu rezerwacyjnego.
  3. TravelTECH nie udziela gwarancji, że korzystanie z Systemu Rezerwacji będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym podmiotów trzecich, jak również że rezultat wyszukiwań sprosta oczekiwaniom co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Dane udostępniane w Systemie Rezerwacyjnym są zmienne w czasie oraz uzależnione od aktualnej oferty podmiotów trzecich, a ceny nie są gwarantowane do chwili wykupienia usługi na zasadach określonych przez te podmioty.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu Euroautokar podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).
  2. Administratorem danych osobowych jest TravelTECH (kontakt do działu ochrony danych osobowych – adres email iod@traveltech.pl). Administratorami danych osobowych przekazanych w celu realizacji rezerwowanych i zakupionych przez Użytkownika usług są podmioty trzecie (Przewoźnicy). Podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się przetwarzaniem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu dokonania płatności są:
   1. dla płatności kartami kredytowymi oraz płatności online – ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
   2. płatność przez Twisto – Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł
  3. TravelTECH oświadcza, iż dane osobowe Użytkowników są chronione oraz przetwarzane i udostępniane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w konkretnych celach, jawnie przedstawionych i dozwolonych prawnie:
   1. umożliwienie procesu rezerwacji i zakupu usług – dane są przetwarzane i udostępniane podmiotom realizującym usługę, oraz przechowywane przez TravelTECH do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z zastrzeżeniem, iż gdyby nie doszło do zawarcia umowy i świadczenia usługi, po upływie 180 dni od daty ich rejestracji w Systemie Rezerwacyjnym dane zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż dochodzenie czy ustalenie wzajemnych roszczeń;
   2. umożliwienie realizacji procesu płatności – dane są przetwarzane i udostępniane podmiotom obsługującym proces płatności, a po upływie 180 dni od daty dokonania transakcji (bez względu na jej wynik) zostaną przez TravelTECH zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż dochodzenie czy ustalenie wzajemnych roszczeń.

    W szczególności dane te mogą być przetwarzane przez:

    1. ING Bank Śląski w związku z:
     – świadczeniem przez ING Bank Śląski na rzecz TravelTECH usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
     – obsługą i rozliczaniem przez ING Bank Śląski płatności dokonywanych przez klientów Serwisu EuroAutokar przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
     – w celu weryfikacji przez ING Bank Śląski należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    2. Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis EuroAutokar, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. analiza danych w celu wykrycia niedozwolonych działań Użytkownika oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwisu Euroautokar – dane są przetwarzane przez TravelTECH do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń lub do 180 dni od daty rejestracji danych (w zależności od tego co nastąpi później). Po tym czasie zostaną zarchiwizowane i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż dochodzenie czy ustalenie wzajemnych roszczeń;
   4. realizacja obowiązków publicznoprawnych – dane są przetwarzane i udostępniane podmiotom ustawowo uprawnionym, do czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych;
   5. realizacja obowiązków wskazanych w RODO – dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie identyfikacji i weryfikacji osoby zgłaszającej żądania, do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
   6. realizacja celów marketingowych – dane są przetwarzane w celu prezentowania spersonalizowanej oferty usług lub reklamy, do czasu zgłoszenia sprzeciwu, a po zgłoszeniu wyłącznie do obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
   7. przesyłanie newslettera – dane będą przetwarzane wyłącznie po zatwierdzeniu przez Użytkownika dodatkowej zgody podczas podawania adresu email, do czasu wycofania zgody, a po jej wycofaniu wyłącznie do obrony przed roszczeniami do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń;
  4. Podczas procesu rezerwacji Użytkownik poproszony będzie o podanie informacji zawierających m.in. imię, nazwisko, płeć oraz wiek pasażerów niezbędnych do założenia rezerwacji i wystawienia biletu, a także innych danych w tym danych kontaktowych jak adres, adres e-mail i telefon, wymaganych w celach ewentualnego kontaktu z Użytkownikiem. Dane te zostaną przekazane od systemów rezerwacji podmiotów trzecich będących wykonawcami usługi. Użytkownik serwisu EuroAutokar wyraża zgodę na takie przetwarzanie i udostępnianie powyższych danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu umożliwienia realizacji kupowanych usług. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zakupu usług. Zakres danych koniecznych do każdorazowego dokonania rezerwacji usługi zostaje odpowiednio oznaczony w trakcie procesu rezerwacyjnego. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  5. W przypadku, gdy podanie przez Użytkownika danych osobowych następuje w celu ich przekazania do Twisto Polska sp. z o.o. przed momentem zakupu usługi w Serwisie EuroAutokar, przekazanie tych danych jest warunkiem zakupu usługi w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym Serwis EuroAutokar.
  6. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Użytkownikowi dokonania zapłaty ceny za nabytą przez Użytkownika usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Serwis EuroAutokar, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis EuroAutokar i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy TravelTECH a Twisto Polska Sp. z o.o.
  7. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Bank Śląski w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Użytkownika na rzecz Serwisu EuroAutokar przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ING Bank Śląski na rzecz Serwisu EuroAutokar.
  8. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Bank Śląski w celu weryfikacji przez ING Bank Śląski należytego wykonania umów zawartych z TravelTECH, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy TravelTECH a ING Bank Śląski.
  9. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych związanych z tematyką serwisu EuroAutokar. Odpowiednie oświadczenie woli Użytkownik może złożyć w momencie rejestracji w serwisie EuroAutokar swojego adresu mailowego. Użytkownik, w każdej chwili może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji na adres kontakt@euroautokar.pl lub kilkając w link wypisu, znajdujący się w każdej z wysyłanych przez serwis EuroAutokar wiadomości o treści marketingowej.
  10. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  11. Skargi w zakresie ochrony danych osobowych należy składać do organu nadzorczego – w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych do realizacji procesu płatności jest niezbędne w celu skutecznej rezerwacji i zakupu usługi, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

 6. SKŁADANIE REZERWACJI, ZAKUP BILETU, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU ORAZ FAKTUR

  1. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację wybierając jedną z zaproponowanych przez System Rezerwacji opcji połączeń autobusowych lub autokarowych oraz poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich niezbędnych danych.
  2. Potwierdzenie zapytania
   1. W trakcie procesu rezerwacji Użytkownik, otrzymuje informację o wybranym połączeniu, cenie biletu, opłacie transakcyjnej pobieranej przez TravelTECH z tytułu udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu EuroAutokar oraz formie płatności. Uwaga – cena biletu jak i wysokość opłaty transakcyjnej jest zmienna w czasie oraz zależna od wybranego połączenia, a w niektórych przypadkach opłata transakcyjna może nie być naliczana. Cena biletu wyrażana jest w PLN lub innej walucie określonej w formularzu zapytania. Cena biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez EuroAutokar. Usługa zostanie wykupiona na rzecz Klienta w cenie dostępnej w momencie dokonania zapłaty lub w przypadku płatności elektronicznym instrumentem płatniczym w momencie wystawienia biletu.
   2. Użytkownik przed zatwierdzeniem rezerwacji i dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do Systemu Rezerwacji, wybranego połączenia (w tym przystanku wyjazdu i przystanku docelowego, dat i godzin odjazdu i przyjazdu), informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie Rezerwacji oraz warunków zwrotu/wymiany biletu.
  3. Zakup biletu
   1. Użytkownik może dokonać zakupu biletu pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do Systemu Rezerwacji. Przed dokonaniem zakupu biletu, obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz zapoznanie się z warunkami taryfy dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia i przysługującymi Użytkownikowi ulgami oferowanymi przez Przewoźników. Na cenę transakcji składają się: opłata za bilet, bezzwrotna opłata transakcyjna za udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu EuroAutokar oraz opłata za doręczenie biletu (w przypadku biletów papierowych dostarczanych do Użytkownika).
   2. Zrozumienie warunków rządzących daną taryfą pomoże Użytkownikowi dokonać wyboru najatrakcyjniejszego cenowo połączenia, a także pozwoli zminimalizować koszty ewentualnej anulacji biletu.
   3. Jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, prosimy sprawdzić daty wyjazdu i powrotu w sąsiednich terminach.
   4. Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji, EuroAutokar może kontaktować się z Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i potwierdzenia oferty. W przypadku niemożności skontaktowania się z Użytkownikiem lub braku takiej potrzeby, EuroAutokar dokonuje rezerwacji zgodnej ze zgłoszeniem, a w przypadku wpłacenia przez Użytkownika kwoty odpowiadającej co najmniej cenie biletu oraz innych dodatkowych opłat także zakupu biletu.
   5. Jeżeli podróż wymaga dodatkowego serwisu (np. specjalny posiłek, naliczenie, przejazd ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż kabinowy, dziecko bez opieki, dodatkowa opieka dla pasażera, pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka i inne) prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
   6. Na niektórych trasach przewóz może być częściowo realizowany innymi środkami transportu, np. pociągiem – taka informacja wskazywana jest bezpośrednio w opisie opcji przejazdu.
   7. EuroAutokar zaleca ostrożność w zamawianiu połączeń z przesiadkami z krótkim odstępem czasu, wskazując, iż istnieje ryzyko opóźnień połączeń realizowanych przez przewoźników.
   8. EuroAutokar zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia biletu w przypadku, gdy zastosowana (wybrana przez Użytkownika) taryfa nie jest zgodna z jej przeznaczeniem, zgodnie z warunkami sprzedaży w ramach danej oferty, na które EuroAutokar nie ma wpływu.
  4. Bilety open
   1. Są to bilety ważne jednorazowo na trasie wskazanej w bilecie i dla konkretnego Przewoźnika.
   2. Bilety są ważne przez określoną liczbę dni lub godzin od daty ważności wskazanej na bilecie. W tym czasie Podróżny może odbyć jednorazową podróż.
   3. Jeśli Przewoźnik wymaga dokupienia miejscówki, Użytkownik powinien ją wykupić w celu odbycia podróży. Zmianę lub ustalenie daty oraz godziny wyjazdu i powrotu należy każdorazowo potwierdzić z konsultantem callcenter EuroAutokar.
  5. Formy płatności
    1. Akceptowane są następujące formy płatności za bilety zakupione w serwisie EuroAutokar:
     1. płatność przelewem
     2. płatność przelewem online
     3. płatność kartą kredytową
    2. Zapłaty przelewem można dokonać wyłącznie za bilety rezerwowane w serwisie EuroAutokar z wyprzedzeniem co do daty wyjazdu co najmniej 7 dni roboczych w przypadku biletów papierowych i z wyprzedzeniem 5 dni roboczych w przypadku biletów elektronicznych, o ile taryfa Przewoźnika na to zezwala. Wybierając jako formę płatności „przelew”, Użytkownik zobowiązany jest wpłacić kwotę należną EuroAutokar za kupowany bilet w terminie (przy czym termin rozumie się jako moment zaksięgowania przelewu na koncie TravelTECH):
     1. 24 godzin od momentu rezerwacji, jeżeli do daty wyjazdu pozostało maks. 10 dni
     2. 48 godzin od momentu rezerwacji, jeżeli do daty wyjazdu pozostało więcej niż 10 dni
    3. Płatności przelewem należy dokonać na rachunek: TravelTECH Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, ING Bank Śląski IBAN nr konta: 69 1050 1445 1000 0090 8013 9703.
    4. W tytule przelewu należy wpisać: Rezerwacja nr XXXXXXX, gdzie X oznacza numer rezerwacji. Bilety opłacane przelewem wystawiane są przez EuroAutokar nie później niż w następnym roboczym po dniu, w którym kwota należna za kupowany przez Użytkownika bilet została zaksięgowana na ww. rachunku. Księgowanie następuje w dni robocze do godziny 17:00. EuroAutokar zastrzega sobie prawo do wstrzymania wystawianie biletu w przypadku gdy cena biletu w systemie Przewoźnika w momencie zaksięgowania wpłaty jest wyższa od ceny biletu zaakceptowanej przez Użytkownika w trakcie procesu rezerwacji. W takiej sytuacji. EuroAutokar zwróci Użytkownikowi w ciągu 7 dni całą wpłaconą przez niego kwotę. Zwrot nastąpi na konto z którego dokonano wpłaty.

   EuroAutokar nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu przez banki. Użytkownik nie może wnosić roszczeń wobec EuroAutokar za to, że spółka nie wystawiła biletu w związku z opóźnieniem przelewu z rachunku bankowego Użytkownika.

   1. Niektóre taryfy zezwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie nieprzekraczającym 24 godzin lub krótszym. Niektóre taryfy muszą też zostać wykupione na stałą liczbę dni przed wyjazdem, np. 7 dni; 14 dni itd. Niedotrzymanie tego terminu oznacza anulację rezerwacji Użytkownika. EuroAutokar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulacje rezerwacji Użytkowników wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek EuroAutokar ponad okresy wskazane w zamówieniu biletu.
   2. Zapłaty przelewem online lub kartą kredytową są dokonywane za pośrednictwem uprawnionych Operatorów Płatności. W przypadku gdy w trakcie procesu rezerwacji Użytkownik wybierze taką formę płatności za bilet, po uzupełnieniu danych osobowych oraz potwierdzeniu warunków regulaminu zostanie przekierowany do strony Operatora Płatności gdzie dokona zapłaty za bilet. Porzucenie procesu zakupu na tym etapie nie skutkuje obowiązkiem zapłaty ani nie pociąga za sobą wystawienia biletu. Po poprawnie przeprowadzonym procesie płatności Użytkownik zostanie przekierowany do serwisu EuroAutokar, gdzie zostanie wyświetlone potwierdzenie zakupu biletu.
   3. W przypadku płatności przelewem online lub kartą kredytową, w zależności od przewoźnika bilet zostanie wystawiony natychmiast lub do końca następnego dnia roboczego.
  6. Forma i dostarczenie zakupionego biletu
   Dostępne formy biletu określają Przewoźnicy i są one uwidocznione w trakcie procesu rezerwacji:

   1. bilet w formie elektronicznej – są generowane i dostarczane przez serwis EuroAutokar za pośrednictwem wiadomości email na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach mogą być dostarczane w wiadomości email wysłanej bezpośrednio przez przewoźnika. W przypadku biletów przewoźników krajowych – bilety takie są wysyłane do 30 minut od momentu poprawnej realizacji płatności przez Użytkownika. Bilety przewoźników zagranicznych są wysyłane do końca dnia roboczego następującego po dniu w którym Użytkownik dokonał poprawnej realizacji płatności.
    Uwaga – bilet wysłany w formie elektronicznej uznaje się za dostarczony w momencie poprawnego zakończenia transmisji danych związanej z wysyłką wiadomości email po stronie infrastruktury TravelTECH. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie odnaleźć wiadomości wysłanej z serwisu EuroAutokar, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić wszelkie foldery używanego klienta pocztowego, w których gromadzi wiadomości niepożądane (SPAM) a następnie skontaktować się z Call Center serwisu EuroAutokar w celu zmiany adresu email na jaki zostanie ponowiona wysyłka biletu
   2. bilet w formie papierowej – dostarczany na wskazany przez Użytkownika adres jako przesyłka kurierska. W zależności od kraju adresata, bilet może być dostarczany do 3 dni roboczych (na terytorium Polski) do nawet 5 (poza terytorium Unii Europejskiej) od momentu jego wystawienia.
    Forma, w jakiej dostępny jest konkretny bilet, określana jest przez Przewoźnika. Nie ma możliwości ponownego wystawienia biletu papierowego doręczonego przez kuriera. Użytkownik odpowiada za posiadanie podczas podróży ważnego biletu w wersji papierowej lub w formie elektronicznej. Bilety elektroniczne wysyłane za pośrednictwem wiadomości email mogą być drukowane wielokrotnie, ale obowiązkowo należy je posiadać wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość pasażera.
  7. Anulacja rezerwacji z winy przewoźnika

   EuroAutokar nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i anulacje dokonane przez przewoźnika w rezerwacjach Użytkowników serwisu EuroAutokar bez jego udziału. Informacje te będę przesyłane do Użytkownika tylko w przypadku uzyskania ich od przewoźnika. Wszelkie roszczenia wynikające z anulowania lub zmiany, w tym opóźnienia połączenia przez Przewoźnika, Użytkownik winien kierować do tego Przewoźnika.
   Przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność na warunkach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym.
   Użytkownik przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania się ze wskazanymi warunkami odpowiedzialności.

  8. Zwrot biletu
   1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu biletu zakupionego w serwisie EuroAutokar, jeżeli spełnia warunki zwrotu narzucone przez przewoźnika oraz przed dniem określonym jako data wyjazdu. Bilety papierowe są zwracane tylko po ich fizycznym przesłaniu do EuroAutokar (TravelTECH Sp. z o.o., ul. prof. M.Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków). Bilet powinien być dostarczony przed upływem terminu, w którym można dokonać zwrotu. W przypadku braku zgody odnośnie zwrotu pomiędzy osobami wskazanymi na biletach jako podróżni decydujące znaczenie ma oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za bilet, chyba, że przy zamówieniu biletu w sposób wyraźny wskazano osoby płacące za poszczególne bilety w ramach jednej rezerwacji. W każdym przypadku zwrot biletu wiąże się z potrąceniem opłaty karnej naliczanej przez Przewoźnika oraz opłaty transakcyjnej za udostępnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z serwisu EuroAutokar.
   2. Wybrane taryfy nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie i na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży (rezygnacja z przejazdu wiąże się z całkowitą utratą uiszczonej opłaty).
   3. Zlecenie zwrotu biletu można przekazać na trzy sposoby:
     • poprzez kontakt telefoniczny na numery podane na stronie serwisu EuroAutokar – w celu identyfikacji Użytkownik powinien dzwonić z numeru telefonu podanego podczas procesu rezerwacji zwracanego biletu,
     • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając stosowną wiadomość na adres rezerwacje@euroautokar.pl – w celu identyfikacji Użytkownika, wiadomość powinna zostać wysłana z adresu email podanego podczas procesu rezerwacji zwracanego biletu,
    • za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Serwisu EuroAutokar w dziale Zwrot i wymiana. Podany w formularzu adres email i numer telefonu powinny być identyczne z adresem email oraz numerem telefonu podanymi podczas procesu rezerwacji zwracanego biletu. Po wypełnieniu formularza, na podany przez Użytkownika adres email, system wyśle wiadomość zawierającą specjalny link, którego kliknięcie potwierdzi autentyczność zgłoszenia i uruchomi procedurę zwrotu.
   4. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany bilet jest przesyłana Użytkownikowi tym samym kanałem, którym dokonał płatności za bilet, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez EuroAutokar kwoty od Przewoźnika. Jako termin dokonania zwrotu pieniędzy uznaje się obciążenie rachunku bankowego TravelTECH Sp. z o.o.
   5. Miejscówki wykupowane przez Użytkownika do biletu – z uwagi na uregulowania Przewoźników najczęściej są niezwrotne, o ile w toku procesu transakcyjnego nie wskazano inaczej.
  9. Wymiana biletu
   1. W zależności od warunków określonych przez konkretnych przewoźników, Użytkownik może wymienić zakupiony bilet na inny. Wymiana biletu możliwa jest tylko i wyłącznie w przypadku gdy na połączenie, w którym Użytkownik chce odbyć podróż znajdują się wolne miejsca. Zlecenie wymiany biletów można przekazać wyłącznie w godzinach pracy Call Center oraz:
    • w przypadku biletów elektronicznych – na co najmniej jedną godzinę przed odjazdem wskazanym na bilecie wymienianym przy czym decydującą datą i godziną jest data i godzina odjazdu autobusu wcześniejszego
    • w przypadku biletów papierowych – procedura wymiany biletu musi być każdorazowo wcześniej uzgodniona z Call Center
   2. Zlecenie wymiany biletu można przekazać na trzy sposoby:
    • poprzez kontakt telefoniczny na numery podane na stronie serwisu EuroAutokar – w celu identyfikacji Użytkownik powinien dzwonić z numeru telefonu podanego podczas procesu rezerwacji wymienianego biletu,
    • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając stosowną wiadomość na adres rezerwacje@euroautokar.pl – w celu identyfikacji Użytkownika, wiadomość powinna zostać wysłana z adresu email podanego podczas procesu rezerwacji wymienianego biletu,
    • za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Serwisu EuroAutokar w dziale Zwrot i wymiana. Podany w formularzu adres email i numer telefonu powinny być identyczne z adresem email oraz numerem telefonu podanymi podczas procesu rezerwacji zwracanego biletu. Po wypełnieniu formularza, na podany przez Użytkownika adres email, system wyśle wiadomość zawierającą specjalny link, którego kliknięcie potwierdzi autentyczność zgłoszenia i uruchomi procedurę zwrotu.
   3. Zlecenie wymiany biletu powinno zawierać jednoznaczne informacje na temat wymienianego biletu oraz trasy przejazdu, daty, godziny, ilości i typie pasażerów. Brak tych informacji lub ich niejednoznaczność może wydłużyć lub całkowicie uniemożliwić proces wymiany biletu. Realizując zlecenie wymiany, pracownik Call Center każdorazowo zweryfikuje możliwość wymiany i wyliczy ewentualną kwotę zwrotu lub dopłaty. W przypadku konieczności dopłaty, zostanie wysłana do Użytkownika wiadomość email zawierająca link do dokonania płatności na stronie Operatora Płatności. W przypadku zwrotu – kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi w terminie do 5 dni roboczych bez konieczności dodatkowego kontaktu ze strony Użytkownika.
  10. Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia
   1. Za usługi zakupione za pośrednictwem serwisu EuroAutokar lub Call Center Klientowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna. Dokonując zakupu i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu w art. 2 pkt 32 stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm).
   2. W zależności od przewoźnika będą to faktury własne TravelTECH lub wystawione w imieniu i na rzecz przewoźnika.
   3. Faktury elektroniczne za usługi doręczane będą wyłącznie w przypadku gdy Użytkownik wyraził taką wolę podczas procesu rezerwacji zaznaczając odpowiednie pole lub wysyłając wiadomość email na adres rezerwacje@euroautokar.pl zawierającą prośbę o przesłanie faktury. Prośby o korektę faktury lub jej ponowne przesłanie będą respektowane tylko i wyłącznie jeżeli nadawcą wiadomości będzie adres email podany podczas procesu rezerwacji biletu.
   4. W przypadku dokonywania rezerwacji usług dla więcej niż jednego Użytkownika, na wypadek niewskazania nabywcy, na rzecz którego ma być wystawiona faktura, zostanie ona wystawiona na dane pierwszego z Użytkowników rezerwacji wieloosobowej.
  11. Szczególne uregulowania dotyczące podróży osób niepełnoletnich

   Poszczególni przewoźnicy w różny sposób regulują przejazdy osób niepełnoletnich. W stosunku do osób poniżej 18. roku życia poszczególni przewoźnicy mogą wprowadzić ograniczenia dotyczące podróży. W przypadku osób poniżej 12. roku życia powinny one podróżować pod opieką. Przed kupnem biletu dla małoletniego podróżującego samodzielnie, Użytkownik musi zweryfikować możliwości samodzielnej podróży w regulaminie przewoźnika.

 7. REKLAMACJE

  1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów można zgłaszać w formie pisemnej na adres TravelTECH, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w serwisie EuroAutokar. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia TravelTECH poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez Przewoźnika.
  2. TravelTECH jest stroną tylko w przypadku reklamacji związanych z procesem rezerwacji, zakupu biletu oraz transakcji płatniczych, w tym dokonanych kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu EuroAutokar. TravelTECH wskazuje, iż w przypadku, gdy złożona reklamacja dotyczy pozostałych usług świadczonych przez inne podmioty (w tym usług przewozu), poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji do tego podmiotu lub złoży taką reklamację z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem.
 8. KONTO KLIENTA – ZAKŁADANIE, LIKWIDACJA, UPRAWNIENIA I USŁUGI DODATKOWE

  1. TravelTECH umożliwia Użytkownikom bezpłatne założenie i korzystanie z konta klienta w Serwisie, w którym zachowywane są m.in. informacje o dokonanych rezerwacjach i Biletach, zwane także: „Moje Podróże”.
  2. Moje Podróże umożliwia korzystanie m.in. z następujących dodatkowych funkcjonalności Serwisu jak:
   1. Dostęp do pozyskanych Biletów;
  3. Założenie konta klienta nie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług Serwisu EuroAutokar.
  4. Założenie konta Moje Podróże jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego obsługą.
  5. Celem założenia konta Moje Podróże Użytkownik powinien posiadać adres poczty elektronicznej e-mail oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz je zaakceptować.
  6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z konta Moje Podróże i dokonać jego usunięcia poprzez:
   1. Wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@euroautokar.pl pisząc jednoznaczną prośbę o usunięcie konta podając adres e-mail na który usuwane konto Moje Podróże zostało zarejestrowane, przy czym powyższa wiadomość powinna zostać wysłana z adresu e-mail, na który usuwane konto Moje Podróże zostało zarejestrowane.
  7. Likwidacja konta klienta jest czynnością nieodwracalną i powoduje utratę danych zapisanych dotychczas przez Użytkownika w koncie klienta.
  8. Użytkownik ma możliwość ponownego założenia konta klienta po likwidacji poprzedniego.
  9. Do jednego adresu poczty elektronicznej może być przypisane wyłącznie jedno aktywne konto klienta.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. TravelTECH zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu – przy zachowaniu zasady, iż Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie rezerwacji i umożliwienie Użytkownikom dostępu do archiwalnych wersji regulaminów. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu biletów.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Należy wskazać, iż usługa świadczona przez TravelTECH polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która zostanie udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. TravelTECH nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu strajku pracowników przewoźnika i innych służb, których poprawne działania są niezbędne do właściwego świadczenia zakupionej przez Użytkownika, wykonanie pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, lub w efekcie działania siły wyższej, gdyż działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego serwis informacyjny, a nie świadczącego te usługi lub sugerującego wybór ofert któregokolwiek z podmiotów.
`